Sledovat
Xi Dai
Název
Citace
Citace
Rok
Topological insulators in Bi2Se3, Bi2Te3 and Sb2Te3 with a single Dirac cone on the surface
H Zhang, CX Liu, XL Qi, X Dai, Z Fang, SC Zhang
Nature physics 5 (6), 438-442, 2009
70592009
Experimental realization of a three-dimensional topological insulator, Bi2Te3
YL Chen, JG Analytis, JH Chu, ZK Liu, SK Mo, XL Qi, HJ Zhang, DH Lu, ...
science 325 (5937), 178-181, 2009
42432009
Experimental observation of the quantum anomalous Hall effect in a magnetic topological insulator
CZ Chang, J Zhang, X Feng, J Shen, Z Zhang, M Guo, K Li, Y Ou, P Wei, ...
Science 340 (6129), 167-170, 2013
38332013
Experimental discovery of Weyl semimetal TaAs
BQ Lv, HM Weng, BB Fu, XP Wang, H Miao, J Ma, P Richard, XC Huang, ...
Physical Review X 5 (3), 031013, 2015
28822015
Type-ii weyl semimetals
AA Soluyanov, D Gresch, Z Wang, QS Wu, M Troyer, X Dai, BA Bernevig
Nature 527 (7579), 495-498, 2015
24972015
Discovery of a three-dimensional topological Dirac semimetal, Na3Bi
ZK Liu, B Zhou, Y Zhang, ZJ Wang, HM Weng, D Prabhakaran, SK Mo, ...
Science 343 (6173), 864-867, 2014
24482014
Weyl semimetal phase in noncentrosymmetric transition-metal monophosphides
H Weng, C Fang, Z Fang, BA Bernevig, X Dai
Physical Review X 5 (1), 011029, 2015
24122015
Quantized anomalous Hall effect in magnetic topological insulators
R Yu, W Zhang, HJ Zhang, SC Zhang, X Dai, Z Fang
science 329 (5987), 61-64, 2010
22932010
Dirac semimetal and topological phase transitions in A 3 Bi (A= Na, K, Rb)
Z Wang, Y Sun, XQ Chen, C Franchini, G Xu, H Weng, X Dai, Z Fang
Physical Review B 85 (19), 195320, 2012
21032012
Three-dimensional Dirac semimetal and quantum transport in Cd 3 As 2
Z Wang, H Weng, Q Wu, X Dai, Z Fang
Physical Review B 88 (12), 125427, 2013
18752013
Observation of the chiral-anomaly-induced negative magnetoresistance in 3D Weyl semimetal TaAs
X Huang, L Zhao, Y Long, P Wang, D Chen, Z Yang, H Liang, M Xue, ...
Physical Review X 5 (3), 031023, 2015
17762015
Crossover of the three-dimensional topological insulator Bi2Se3 to the two-dimensional limit
Y Zhang, K He, CZ Chang, CL Song, LL Wang, X Chen, JF Jia, Z Fang, ...
Nature Physics 6 (8), 584-588, 2010
16702010
Chern semimetal and the quantized anomalous Hall effect in HgCr 2 Se 4
G Xu, H Weng, Z Wang, X Dai, Z Fang
Physical review letters 107 (18), 186806, 2011
16532011
A stable three-dimensional topological Dirac semimetal Cd3As2
ZK Liu, J Jiang, B Zhou, ZJ Wang, Y Zhang, HM Weng, D Prabhakaran, ...
Nature materials 13 (7), 677-681, 2014
15832014
Observation of Fermi-surface–dependent nodeless superconducting gaps in Ba0. 6K0. 4Fe2As2
H Ding, P Richard, K Nakayama, K Sugawara, T Arakane, Y Sekiba, ...
Europhysics Letters 83 (4), 47001, 2008
13072008
Model Hamiltonian for topological insulators
CX Liu, XL Qi, HJ Zhang, X Dai, Z Fang, SC Zhang
Physical Review B 82 (4), 045122, 2010
10812010
Experimental demonstration of the topological surface states protected by the time-reversal symmetry
T Zhang, P Cheng, X Chen, JF Jia, X Ma, K He, L Wang, H Zhang, X Dai, ...
arXiv preprint arXiv:0908.4136, 2009
9512009
Competing orders and spin-density-wave instability in La (O1− xFx) FeAs
J Dong, HJ Zhang, G Xu, Z Li, G Li, WZ Hu, D Wu, GF Chen, X Dai, JL Luo, ...
Europhysics Letters 83 (2), 27006, 2008
8682008
Topological Node-Line Semimetal and Dirac Semimetal State in Antiperovskite
R Yu, H Weng, Z Fang, X Dai, X Hu
Physical review letters 115 (3), 036807, 2015
8352015
Equivalent expression of topological invariant for band insulators using the non-Abelian Berry connection
R Yu, XL Qi, A Bernevig, Z Fang, X Dai
Physical Review B 84 (7), 075119, 2011
8322011
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20