Konrad Czapiewski
NázevCitaceRok
Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich
J Bański, K Czapiewski
IGiPZ PAN, 2008
55*2008
Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
K Czapiewski
PTG, IGiPZ PAN, 2010
492010
Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013
36*2013
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
322010
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Ministry of Infrastructure and Development, 2013
312013
Atlas rolnictwa Polski: Atlas of Polish agriculture
J Bański, M Mazur, K Czapiewski, D Świątek, B Głębocki, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2010
242010
Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin
K Czapiewski
Studia Obszarów Wiejskich 5, 57-73, 2004
242004
Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw–kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
J Bański, M Bednarek-Szczepańska, K Czapiewski
PTG, IGiPZ PAN, 2009
232009
Wiejskie obszary funkcjonalne–próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic
M MAZUR, J BAŃSKI, K CZAPIEWSKI, P ŚLESZYŃSKI
Studia Obszarów Wiejskich 37, 7-36, 2015
202015
Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 roku
K Czapiewski, G Niewęgłowska, W Józwiak
IERiGŻ-PIB, 2006
182006
Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej
P Śleszyński, K Czapiewski
172011
The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experiences
Z Floriańczyk, K Janc, K Czapiewski
Geographia Polonica 85 (1), 45-56, 2012
162012
Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, ...
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012
152012
Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym
J Bański, K Czapiewski
Studia Obszarów Wiejskich 16, 55-78, 2009
152009
Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza
P Śleszyński, K Czapiewski, T Komornicki, M Stępniak, D Świątek, ...
Trendy Rozwojowe Mazowsza 3, 2012
142012
Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza-ujęcie przestrzenne
KŁ Czapiewski, R Kulikowski, J Bański, M Bednarek-Szczepańska, ...
Studia Obszarów Wiejskich 30, 2012
142012
Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza
K Czapiewski, K Janc
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 11, 129 s., 2013
132013
Accessibility to education and its impact on regional development in Poland
K Czapiewski, K Janc
Territorial development, cohesion and spatial planning. Knowledge and policy …, 2011
13*2011
Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych
K Czapiewski, P Śleszyński
Biul. Bad. CKE 11, 52-79, 2007
122007
Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
K Janc, K Czapiewski
Studia Obszarów Wiejskich 8, 69-84, 2005
112005
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20