Follow
Nguyen Kim Anh
Nguyen Kim Anh
The University of Danang - University of Science and Technology, Vietnam
Verified email at dut.udn.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Multi-level predictive maintenance for multi-component systems
KA Nguyen, P Do, A Grall
Reliability Engineering & System Safety 144, 83--94, 2015
1552015
Joint predictive maintenance and inventory strategy for multi-component systems using Birnbaum’s structural importance
KA Nguyen, P Do, A Grall
Reliability Engineering & System Safety, 2017
642017
Condition-based maintenance for multi-component systems using importance measure and predictive information
KA Nguyen, P Do, A Grall
International Journal of Systems Science: Operations & Logistics 1 (4), 228-245, 2014
612014
2-Indolylmethylenebenzofuranones as first effective inhibitors of ABCC2
E Baiceanu, KA Nguyen, L Gonzalez-Lobato, R Nasr, ...
European journal of medicinal chemistry 122, 408-418, 2016
262016
Développement de stratégies de maintenance prévisionnelle de systèmes multi-composants avec structure complexe
KA Nguyen
Université de Technologie de Troyes, 2015
102015
A predictive maintenance strategy for multi-component systems using importance measure
KA Nguyen, P Do Van, A Grall
European Safety and Reliability Conference, 967--975, 2013
72013
Predicted position and heading/track indicators for navigation display
MT Le, ST Shafaat, KA Nguyen
US Patent 8,989,998, 2015
62015
An efficient model predictive control based on Lyapunov function for doubly fed induction generator fed by a T-type inverter
TA Nguyen, KA Nguyen, P Rodriguez-Ayerbe, VQB Ngo
Electrical Engineering 103 (1), 663-676, 2021
42021
Predictive grouping maintenance strategy for complex structure systems using importance measure
KA Nguyen, A Grall, P Do Van
Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering (QR2MSE …, 2013
42013
Thiết kế bộ lọc tích cực cho việc giảm hài dòng điện và bù công suất phản kháng cho nguồn lò nấu thép cảm ứng
BQ Khánh, NK Ánh
Tạp chí khoa học và công nghệ, đại học Đà Nẵng-số 4, 33, 2009
22009
An efficient evolutionary algorithm for joint optimization of maintenance grouping and routing
HSH Nguyen, P Do, HC Vu, TB Le, KA Nguyen
2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable …, 2020
12020
Hybrid active power filter method in frequency domain for quality improvement in variable frequency drive applications
MHH Le, KA Nguyen, VH Ngo
Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering) 72 (1), 1-6, 2016
12016
Importance measure-based joint strategy of predictive maintenance and inventory for heterogeneous multi-component systems
KA Nguyen, P Do, A Grall
IEEE Transaction on Reliability, 2015
12015
Mast cells and mast cell-derived IL-13 play an important role in MDSC activation, migration, and accumulation.(TUM4P. 925)
S Damle, R Martin, S Saleem, L Folgosa, H Zellner, K Nguyen, J Ryan, ...
The Journal of Immunology 192 (1 Supplement), 138.26-138.26, 2014
12014
Chế tạo robot tự động bám theo đường hàn kim loại áp dụng công nghệ xử lư ảnh
HNG Đặng Văn Hiệu, Nguyễn Thế Trường, Bùi Hữu Hoàng, Nguyễn Kim Ánh
Student Forum 2021 - Sustainable Energy 1 (978-604-316-606-4), 616-621, 2022
2022
An Inspection Robot for Detecting and Tracking Welding Seam
HN Giang, NK Anh, NK Quang, L Nguyen
2021 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), 1-6, 2021
2021
Computationally efficient model predictive control for quasi-Z source inverter based on Lyapunov function
VQBN Minh-Khai Nguyen, Kim-Anh Nguyen, Thi-Thanh-Van Phan
The Int. J. of Modelling, Identification and Control (IJMIC) 36 (4), 342-352, 2021
2021
A powerful model predictive control via stability condition for direct matrix converter
MD Ngo, KA Nguyen, DH Le, H Tran
SN Applied Sciences 2 (2019), https://doi.org/10.1007/s42452-020-03857, 2020
2020
Model predictive control of a grid connected quasi-Z-source inverter
PTT Vân, NK Ánh, NVQ Bình
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 1-6, 2020
2020
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ dưới hình thức xuất bản ấn phẩm tại Trung tâm lưu trữ quốc gia III
NK Anh
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20