Krzysztof Janc
Název
Citace
Citace
Rok
Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA)–wybrane zagadnienia metodyczne
K Janc
Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, 2006
712006
Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce
K Janc
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 2009
522009
Human and social capital in Poland–spatial diversity and relations
K Janc
Europa XXI 14, 39-55, 2006
392006
The impact of EU governance and rural development policy on the development of the third sector in rural Poland: A nation-wide analysis
M Furmankiewicz, K Janc, Á Macken-Walsh
Journal of Rural Studies 43, 225-234, 2016
182016
The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experiences
Z Floriańczyk, K Janc, K Czapiewski
Geographia Polonica 85 (1), 45-56, 2012
152012
Wpływ Programu Pilotażowego LEADER+ na aktywność mieszkańców gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim
M Furmankiewicz, K Janc
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo) 1 (1229-2016-98864), 2010
152010
Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza
K Czapiewski, K Janc
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2013
142013
Accessibility to education and its impact on regional development in Poland
K Czapiewski, K Janc
13*2010
Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym–różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców (Territorial partnerships as a new model of the …
M Furmankiewicz, K Janc
Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po, 231-245, 2013
122013
Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza
P Śleszyński, K Czapiewski, T Komornicki, M Stępniak, D Świątek, ...
Trendy Rozwojowe Mazowsza 3, 2012
122012
Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność gospodarek lokalnych w Polsce–przykład zastosowania regresji przestrzennej.[W:] Brezdeń P
K Janc
Regionalny wymiar integracji europejskiej 9, 87-98, 2007
122007
Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji [w:] Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji i integracji, G
K Janc
122004
Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego
KŁ Czapiewski, K Janc
Mazowsze Studia Regionalne, 33-52, 2012
112012
Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
K Janc, KŁ Czapiewski
Stud. Obsz. Wiej 8, 69-84, 2005
102005
Geography of hyperlinks—Spatial dimensions of local government websites
K Janc
European Planning Studies 23 (5), 1019-1037, 2015
92015
Topology, nodality and space of internet flows
D Ilnicki, K Janc
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis-Geographica 40 (2), 15-26, 2009
92009
Geografia hiperlinków-przestrzenny wymiar samorządowych serwisów internetowych
K Janc
Studia Regionalne i Lokalne 12 (46), 30-50, 2011
82011
Agricultural knowledge and rural economy-analysis on micro and macro scales
KL Czapiewski, Z Florianczyk, K Janc
Rural Areas and Development 7 (740-2016-50935), 25-36, 2010
82010
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników
KŁ Czapiewski, K Janc
8*2009
Węzłowość i przestrzeń przepływów Internetu: ujęcie globalne i lokalne
D Ilnicki, K Janc
Geopolis–Elektroniczne Czasopismo Geograficzne 1 (2008), 5-23, 2008
82008
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20