Peter Krajčí
Peter Krajčí
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (Comenius University in Bratislava)
E-mailová adresa ověřena na: uniba.sk
Název
Citace
Citace
Rok
Teória a výskum digitálnych a asistenčných technológií v inkluzívnej špeciálnej pedagogike
J Lopúchová, P Krajčí
Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
92014
Information and communication technologies as tools in the education of students with special educational needs
P Krajčí
Paedagogica specialis 27, 210-222, 2013
22013
Niektoré determinujúce faktory implementácie digitálnych technológií v edukácii žiakov s detskou mozgovou obrnou
P Krajčí
Slovensko-české doktorandské fórum, s. 32-50, 2015
2015
Informačno-komunikačné technológie v edukačnom procese žiakov s (detskou) mozgovou obrnou
P Krajčí
Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2015
2015
Implementácia digitálnych technológií vo vzdelávaní žiaka s mozgovou obrnou na strednej škole case study
P Krajčí
QUAERE 2015: recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární …, 2015
2015
Imlementácia moderných hudobných technológií do muzikoterapeutického procesu jednotlivcov so zdravotným potihnutím
M Osvaldová, P Krajčí
Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a edukácii, 322-332, 2015
2015
Terapeutické prístupy v poradenskej starostlivosti o žiakov s telesným postihnutím ako možnosť podpory integrovanej/ inkluzívnej edukácie týchto žiakov
V Šušorová, P Krajčí
XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami …, 2014
2014
Problematika rozvíjania základných informačných a komunikačných kompetencií u žiakov s mentálnym postihnutím
A Harvánková, P Krajčí
Paedagogica specialis XXVIII, 293 - 300, 2014
2014
Možnosti aplikácie a modifikácie digitálnych technológií v špecifických predmetoch žiakov s mentálnym postihnutím
P Krajčí
Paedagogica specialis XXVIII, 170 - 179, 2014
2014
Možnosti adaptácie operačných systémov vo vzdelávaní študentov so ŠVVP
P Krajčí
Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární …, 2014
2014
Analýza štatistických indikátorov integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku v období 2003 až 2014
P Krajčí
Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Předškolní a …, 2014
2014
Z problematiky elektronického vzdelávacieho prostredia žiakov s vývinovými poruchami učenia
P Krajčí
Poruchy učenia ako edukačný fenomén, 163 - 172, 2014
2014
Integrácia v Slovenskej republike v období rokov 2003 až 2014
P Krajčí
Inklúzia znevýhodnených skupín, 105 - 118, 2014
2014
Biela s červenou, červená s bielou
P Krajčí
Vychovávateľ, 2, 2014
2014
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených raného a predškolského veku
T Gogová, T Harčaríková, P Krajčí, O Németh
Iris, 2013
2013
Informačno-komunikačné technológie v edukácii žiakov s detskou mozgovou obrnou
P Krajčí
Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky …, 2013
2013
Výchova detí vo voľnom čase v domovoch sociálnych služieb ako súčasť výchovnej rehabilitácie
P Krajčí, A Kastelová
Výchovná a komplexná rehabilitácia postihnutých v ponímaní špeciálnej …, 2013
2013
Uplatnenie interaktívnej tabule v edukácii detí s mentálnym postihnutím v predmete vecné učenie
P Krajčí, J Lopúchová
Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012, 742-750, 2012
2012
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–18