Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2015–2019, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Medycyna Pracy1519
2.Studia Ekonomiczne1421
3.Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe1419
4.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu1416
5.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia1318
6.Rocznik Ochrona Środowiska1316
7.Przegląd Organizacji1217
8.Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska1216
9.Mechanik1116
10.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy1116
11.Marketing i Rynek1115
12.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1115
13.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej1115
14.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu1114
15.Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician1113
16.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1113
17.Handel Wewnętrzny1016
18.Nafta-Gaz1014
19.Turystyka Kulturowa1012
20.Logistyka1011
21.Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego1010
22.TTS Technika Transportu Szynowego918
23.Przegląd Geograficzny917
24.Wieś i Rolnictwo915
25.Studia Miejskie914
26.Studia Oeconomica Posnaniensia914
27.Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie912
28.Gospodarka Narodowa912
29.Optimum. Studia Ekonomiczne912
30.Problemy Jakości912
31.Przegląd Geologiczny912
32.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia911
33.Nauka i Szkolnictwo Wyższe911
34.Problemy Zarządzania911
35.Studia Socjologiczne911
36.Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie911
37.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie911
38.Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych910
39.Materiały Budowlane910
40.Przegląd Geopolityczny910
41.Rynek Energii910
42.Ekonomia i Środowisko99
43.Ekonomiczne Problemy Usług99
44.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich99
45.Świat Szkła815
46.Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury812
47.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia811
48.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie811
49.Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus810
50.Barometr Regionalny. Analizy i prognozy810
51.Ekonomista810
52.Pedagogika Społeczna810
53.Przegląd Socjologiczny810
54.Przegląd Socjologii Jakościowej810
55.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna810
56.Studia Regionalne i Lokalne810
57.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji810
58.Przegląd spawalnictwa810
59.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego810
60.Edukacja89
61.Inżynieria Ekologiczna89
62.Journal of Agribusiness and Rural Development89
63.Polityka Energetyczna89
64.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego89
65.Przegląd Statystyczny89
66.Bank i Kredyt88
67.Marketing i Zarządzanie88
68.Przedsiębiorczość-Edukacja718
69.Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych713
70.Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny713
71.Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie711
72.Prace Geograficzne711
73.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich711
74.Studia BAS711
75.Terminus711
76.E-Mentor710
77.Postępy Mikrobiologii710
78.Problemy Rozwoju Miast710
79.Przedsiębiorczość i Zarządzanie710
80.Przegląd Politologiczny710
81.Studia Prawno-Ekonomiczne710
82.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie710
83.Acta Entomologica Silesiana79
84.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów79
85.Ekonomiczne Problemy Turystyki79
86.Energetyka79
87.Journal of Education, Health and Sport79
88.Management Forum79
89.Nauki o Zarzadzaniu79
90.Organizacja i Kierowanie79
91.Polityka Społeczna79
92.Pomiary Automatyka Robotyka79
93.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG79
94.Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne79
95.Studia Obszarów Wiejskich79
96.Sylwan79
97.Transport Miejski i Regionalny79
98.Żywność Nauka Technologia Jakość79
99.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica78
100.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica78
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.